Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaszydera szydera

April 12 2017

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 04 2017

0234 1f94 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialenka024 lenka024

March 22 2017

March 08 2017

5364 d758 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaupinthesky upinthesky

February 15 2017

1499 c335 420
Reposted fromfungi fungi vialenka024 lenka024
6209 0f22 420
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
1956 1779 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaduzedziecko duzedziecko
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.

May 27 2015

1592 e867 420
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail
1643 76fd
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail

March 22 2015

2964 f151 420
Reposted fromohshit ohshit

March 02 2015

6758 da14 420
Reposted bygethighwithmekahawerterowskaonebreathnothingiseverything

February 26 2015

1796 b8ed 420
Reposted fromrisky risky

February 25 2015

7763 c5fb 420
Reposted fromrisky risky

February 24 2015

5404 1c29 420

February 15 2015

1644 2167 420

January 12 2015

6045 427c 420
Reposted from18 18

January 11 2015

5440 b89d 420
Reposted from18 18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl