Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

1251 8d59 420
Reposted fromfapucino fapucino viaNSFWorld NSFWorld

May 30 2017

3370 6964 420
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialenka024 lenka024

May 17 2017

Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued

May 13 2017

3300 3ec2
Reposted fromerotyzm erotyzm

May 07 2017

7568 b19e
Reposted fromerotyzm erotyzm

May 04 2017

7705 8f9e 420
Reposted fromerotyzm erotyzm

April 18 2017

Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaszydera szydera

April 12 2017

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 04 2017

0234 1f94 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialenka024 lenka024

March 22 2017

May 17 2017

Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued

May 13 2017

3300 3ec2
Reposted fromerotyzm erotyzm

May 07 2017

7568 b19e
Reposted fromerotyzm erotyzm

May 04 2017

7705 8f9e 420
Reposted fromerotyzm erotyzm

April 18 2017

Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaszydera szydera

April 12 2017

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 04 2017

0234 1f94 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl