Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

1251 8d59 420
Reposted fromfapucino fapucino viaNSFWorld NSFWorld

May 30 2017

3370 6964 420
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialenka024 lenka024

May 17 2017

Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued

May 13 2017

3300 3ec2
Reposted fromerotyzm erotyzm

May 07 2017

7568 b19e
Reposted fromerotyzm erotyzm

May 04 2017

7705 8f9e 420
Reposted fromerotyzm erotyzm

April 18 2017

Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaszydera szydera

April 12 2017

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 04 2017

0234 1f94 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialenka024 lenka024

March 22 2017

March 08 2017

5364 d758 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaupinthesky upinthesky

February 15 2017

1499 c335 420
Reposted fromfungi fungi vialenka024 lenka024
6209 0f22 420
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
1956 1779 420
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaduzedziecko duzedziecko
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaduzedziecko duzedziecko

May 27 2015

1592 e867 420
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail
1643 76fd
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl